วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

5. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง                      พร้อม 1 ตัวอย่าง

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้รหัสจำลอง

   รหัสจำลอง (pseudo code)  เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบคำสี่งโปรแกรมอย่างย่อ รหัสจำลองจะใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเขียนโปรแกรมสามารถนำรหัสจำลองไปเขียนเป็นโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ได้สะดวกและรวดเร็ว

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยรหัสจำลอง

ตัวอย่าง  จงเขียนผังงานสำหรับคำนาณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม ทั้งนี้ให้รับค่ารัศมี                 และแสดงผลลัพธ์ได้ทางเครื่องพิมพ์


รายละเอียด                     :  คำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม 

การวิเคราะห์                    :  ขั้นตอนการคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม จากสูตร
                                          เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม = 2r

การออกแบบขั้นตอนวิธี   :  1. ข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม แทนด้วย                                               Diameter
                                        2. ข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r
                                        3. วิธีการประมวลผล ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น