วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

4. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง


การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์

   การใช้สัญลักษณ์  เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบปผนภาพ โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า การเขียนผังงาน (flowchart) 

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยผังงาน 

ตัวอย่าง  จงเขียนผังงานสำหรับคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม ทั้งนี้ให้รับค่ารัศมี                 และแสดงผลที่ได้ทางเครื่องพิมพ์

รายละเอียด                     :  คำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม 

การวิเคราะห์                    :  ขั้นตอนการคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม จากสูตร
                                          เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม = 2r

การออกแบบขั้นตอนวิธี   :  1. ข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม แทนด้วย                                               Diameter
                                        2. ข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r
                                        3. วิธีการประมวลผล ดังนี้

                                         


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น