วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

3. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง


การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย

   ใชัข้อความหรือคำบรรยาย  เป็นการถ่ายทอดความคิดโดยการเขียนบรรยายเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันทั่วไป ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ แต่หากใช้ภาษาที่ยืดเยื้อ อาจทำให้เกิดความสับสนและยากต่อการนำไปใช้

        การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการเขียนบรรยาย 

 ตัวอย่าง  การคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม

รายละเอียด                     :  คำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม 

การวิเคราะห์                    :  ขั้นตอนการคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม จากสูตร
                                          เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม = 2r

การออกแบบขั้นตอนวิธี   :  1. ข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม แทนด้วย                                               Diameter
                                        2. ข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r
                                        3. วิธีการประมวลผล ดังนี้
                                             3.1 รับข้อมูลรัศมี
                                             3.2 นำค่ารัศมีแทนลงในสูตร
                                                   เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม = 2r
                                             3.3 คำนวณหาค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม
                                             3.4 พิมพ์ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม
                                             3.5 สิ้นสุดการทำงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น