วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

        การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ                      


1. ขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอในรูปแบบแผนผังความคิดและอธิบาย  รายละเอียด

              

          ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ     1. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

     การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (state the problem) คือ การทำความเข้าใจปัญหา เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหานั้นคืออะไร สิ่งที่ต้องการคืออะไร รวมทั้งวิธีการที่ใช้ประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ดังนี้

           1.) การระบุข้อมูลออก (output specification) เป็นการกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการให้แสดงผลออกมา 
           2.) การระบุข้อมูลเข้า (input specification) เป็นการกำหนดข้อมูลที่ต้องป้อนเข้า
           3.) การกำหนดวิธีประมวลผล (process specification) เป็นการพิจารณาขั้นตอนหรือวิธีการทำงานที่ใช้ในการหาคำตอบ

     2. การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี

     การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (tools and algorithm development) เป็นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน จะเริ่มจากการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาความเหมาะสมระหว่างเครื่องมือกับเงื่อนไขต่างๆของปัญหา

     3. การดำเนินการแก้ปัญหา 

     การดำเนินการแก้ปัญหา (implementation) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่เลือกไว้ โดยต้องศึกษาให้เข้าใจและเชี่ยวชาญ ในขณะที่ดำเนินการหากพบแนวทางที่ดีกว่าที่ออกแบบไว้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาได้

     4. การตรวจสอบและปรับปรุง  

     การตรวจสอบและปรับปรุง (refinement) โดยผู้แก้ปัญหาต้องตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหาหรือไม่ ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  


2 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. Good Job!!

  Record 5 of 9 posts ^^

  Need to see your 4 new posts ^0^

  Take care

  ตอบลบ