วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2. การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี


การออกแบบขั้นตอนวิธี

   ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์  มีดีงนี้
   1. รับข้อมูลเข้าจากสื่อต่างๆ  และแสดงผลไปยังสื่อต่างๆ
   2. คำนวณทางคณิตศาสตร์
   3. เปรียบเทียบค่าสองค่า
   4. เคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ

   ความสามารถของคอมพิวเตอร์ตามลำดับก่อน - หลัง  มีดังนี้
   1. การกำหนดค่าเริ่มต้น (initialization) คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรบางชนิด
   2. การรับข้อมูล (input) คือ การรับตัวแปลเข้ามา
   3. การคำนวณ (computation) การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์จะต้องมีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับ          ก่อน- หลัง ดังนี้


   ลำดับการทำงานของตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ^ * / + - และสามารถเปลี่ยนลำดับได้ด้วยเครื่องหมาย ( ) ตัวอย่าง เช่น   4. การแสดงข้อมูล (output) คือ การแสดงค่า ซึ่งทำหลังจาการรับข้อมูลและการคำนวณ โดยตัวแปรที่แสดงค่า คือ ตัวแปรที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์
   5. การเปรียบเทียบหรือการเลือก (selection) เป็นการเลือกทิศทางการทำงาน โดยมีเงื่อนไขในการเปรียบเทียบที่ชัดเจน   6. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ ดังตารางต่อไปนี้   ลำดับความสำคัญของการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ ได้แก่ NOT AND OR ตัวอย่างการเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ มีดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น